Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenia autoidom.com - FAQ

1. Czy nowy nabywca auta musi wypowiedzieć umowę jeśli nabył auto z ubezpieczeniem, a zbywca powiadomił zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

Nowy nabywca auta nie musi wypowiadać umowy, może kontynuować polisę. Jednak musi pamiętać o tym, że ta polisa nie wznowi się automatycznie. Wygaśnie ona ostatniego dnia.

2. Czy zbywca auta powinien poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

TAK, taka informacja powinna zostać złożona w ciągu 14 dni od daty zbycia auta. Należy dostarczyć kopię umowy kupna-sprzedaży, bądź fakturę potwierdzającą przejęcie praw własności pojazdu. Informacja o sprzedaży powinna zawierać następujące dane Zbywcy i Nabywcy:

• imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
• nazwę, siedzibę i numer REGON. Dokumenty można przesłać do zakładu ubezpieczeń korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego.

3. W jaki sposób należy rozwiązać umowę z ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie polisy ubezpieczeniowej powinno zostać złożone w formie pisemnego oświadczenia, z odręcznym podpisem osoby wypowiadającej polisę, najpóźniej dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Dokument można przesłać do zakładu ubezpieczeń korespondencyjnie, mailem (w załączniku), faksem lub dostarczyć osobiście do oddziału terenowego.

4. Czy nowy nabywca może korzystać ze zniżek poprzedniego właściciela?

Nie. W myśl art. 31 ust 2 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Zakład Ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia przejęcia praw własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących Nabywcy oraz zwyżek obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. Na wniosek Nabywcy, Zakład Ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki za okres od dnia przejęcia praw własności pojazdu.

5. Kto musi zapłacić zaległą składkę w momencie sprzedaży pojazdu?

Jeżeli Zbywca poinformował już towarzystwo ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, to zapłata składki od momentu poinformowania towarzystwa leży po stronie Nabywcy, Zbywca jest zobowiązany do uregulowania zaległej składki, liczonej do momentu poinformowania towarzystwa ubezpieczeń o kupnie pojazdu przez Nabywcę.

6. W jakim czasie nowy nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę OC?

Zgodnie z zapisem w ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia komunikacyjnego w dowolnym momencie. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem wypowiedzenia (data nadania korespondencji w polskiej placówce Poczty Polskiej) lub dniem złożenia wypowiedzenia u Agenta.

7. Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą po zawarciu umowy kupna-sprzedaży pojazdu? Nowonabywca czy poprzedni posiadacz?

Nowonabywca

8. Czy Ubezpieczenie Zbywcy może zostać przedłużone automatycznie?

W myśl art. 31 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210.), umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Umowa ubezpieczenia Zbywcy nie podlega automatycznemu przedłużeniu.

9. Czy AC przechodzi na nowego właściciela po sprzedaży pojazdu?

Nie. Żadne z ubezpieczeń dobrowolnych (NNW,ASS,AC itp.) nie przechodzi na nowego właściciela.

10. Czy można ubezpieczyć samochód, który jest na zagranicznych numerach rejestracyjnych (bez przerejestrowywania auta)?

Nie

11. Gdzie mogę się dowiedzieć, czy moje pisemne wypowiedzenie umowy dotarło do adresata?

Należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń do którego zostało wysłane.

12. Gdzie powinienem się udać, gdy otrzymuję zawiadomienia o zaległościach?

Posiadałem wcześniej ubezpieczenie na pojazd, ale dawno go już sprzedałem. Należy sprawdzić czy zawarta umowa kupna-sprzedaży została wysłana do zakładu ubezpieczeń i skontaktować się zakładem ubezpieczeń lub agentem, który ją wysyłał.

13. Współwłaściciel pojazdu zmarł. Czy zniżki tego współwłaściciela może przejąć właściciel auta?

Nie.

14. Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Szkody należy zgłaszać bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym mamy zawartą umowę. Możemy zgłaszać szkody przez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie towarzystw lub przez infolinię.

15. Czy po wypłacie odszkodowania zniżki tarci tylko właściciel pojazdu, czy współwłaściciel również?

Zniżki traci zarówno właściciel, jak i współwłaściciel.

16. Czy jest górna granica odpowiedzialności przy szkodzie z OC?

Tak, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) jest to suma gwarancyjna, która wynosi w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych oraz w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

17. Co należy zrobić jeśli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC?

Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, które następnie kieruje szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w szkodach powstałych na terytorium RP:
• na osobie – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
• w mieniu (w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój, trwający dłużej niż 14 dni) – jeśli nie ustalono tożsamości posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
• ww mieniu i na osobie – jeśli ustalono tożsamość posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, a sprawca ten nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC,
• jeśli rolnik lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe lub osoba w nim pracująca wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie, a rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

18. Z ubezpieczenia którego pojazdu (naczepy czy ciągnika), powinna zostać zgłoszona szkoda, jeśli od jadącego ciągnika odczepi się naczepa i stoczy się na inny pojazd?

Z ubezpieczenia ciągnika

19. Czy towarzystwo ubezpieczeń może udostępnić klientowi akta szkody?

Tak

20. Czy towarzystwo ubezpieczeń może dochodzić od kierującego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia?

Tak

21. Czy odszkodowanie z OC obejmuje również koszty dodatkowego badania technicznego?

Tak

22. W jakich przypadkach jest obowiązek wezwania Policji przy zdarzeniu drogowym?

W przypadku gdy:
• są osoby ranne,
• kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
• uczestnik zdarzenia był pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
• w sytuacjach, w których strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii winy,
• doszło do kolizji z udziałem obcokrajowca,
• którykolwiek z uczestników zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,
• gdy nastąpi znaczne uszkodzenie mienia/pojazdu.

23. Co należy zrobić, gdy pojazd wjechał w dziurę w jezdni, a ubezpieczony nie posiada polisy AC?

Należy wezwać Policję, a następnie zgłosić się do Zarządcy Dróg i poprosić o podanie serii i numeru polisy OC. Szkodę zgłasza się w towarzystwie ubezpieczeń Zarządcy Dróg.

24. Jeśli w zdarzeniu brały udział tylko pojazdy należące do tej samej osoby lub firmy, to czy można dochodzić odszkodowania z OC?

Nie można

25. Czy przy zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej i wypłacie odszkodawania z tego tytułu, ubezpieczenie AC, z którego zgłoszona została szkoda ulega rozwiązaniu?

Tak

26. Czy jeśli kierujący pojazdem w chwili zdarzenia przekroczył dozwoloną prędkość, towarzystwo ubezpieczeń może obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania z polisy AC?

Tak. Jeśli podczas zdarzenia została przekroczona prędkość o 50 km/h i więcej, odszkodowanie z polisy AC ulega zmniejszeniu.

27. Czy jeśli mam szkodę z ubezpieczenia AC to zabierane mi są też zniżki w ubezpieczeniu OC?

Nie

28. Co dzieje się z wypłatą odszkodowania gdy pojazdem w momencie szkody kierowała osoba nieuwzględniona na polisie (np. poniżej 25 roku życia)?

Następuje pomniejszenie odszkodowania.

29. Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczeniowej?

Jest to wyczerpanie całej sumy ubezpieczenia na skutek realizowania wypłat odszkodowań w szkodach zgłaszanych w całym okresie ubezpieczenia.

30. Czy muszę powiadamiać administrację lub administratora domu o szkodzie zaistniałej w nieruchomości w której mieszkam?

Jeśli szkoda została zgłoszona z własnej polisy, wtedy nie ma konieczności powiadamiania administracji budynku. Jeśli szkoda powstała na częściach wspólnych, które są własnością administracji, wtedy należy poinformować administrację.

31. Czy mogę wynająć niezależnego rzeczoznawcę na oględziny, jeśli nie zgadzam się z kwotą wyceny?

Tak

32. Do kogo mogę zgłosić odwołanie w sprawie odszkodowania?

Do likwidatora.

33. W jakim czasie przyjeżdża rzeczoznawca na oględziny?

Termin i miejsce oględzin ustala Klient z rzeczoznawcą.

34. W jakim momencie można naprawiać auto po szkodzie?

Auto można naprawiać dopiero po oględzinach.

35. Kiedy przysługuje zwrot składki z OC? Zwrot składki przysługuje, gdy nastąpi:

• wyrejestrowanie pojazdu,
• sprzedaż pojazdu, a nowy nabywca wypowie polisę OC,

36. Czy tylko właściciel może zawrzeć ubezpieczenie na pojazd?

Nie tylko, może to zrobić również współwłaściciel lub użytkownik pojazdu.

37. Czy towarzystwo ubezpieczeń może odmówić zawarcia ubezpieczenia OC?

Jeśli towarzystwo ubezpieczeń posiada takie ubezpieczenie w ofercie to nie może odmówić jego zawarcia, ponieważ OC jest obowiązkowe.

38. Jaki jest minimalny okres na który zawierane jest ubezpieczenie OC komunikacyjne?

30 dni

39. Czy rolnik będący posiadaczem pojazdu wolnobieżnego musi zawrzeć umowę OC komunikacyjne na ten pojazd?

Tak, o ile pojazd jest zarejestrowany.

40. Kiedy można odzyskać zwrot składki z AC?

Po sprzedaży pojazdu.

41. Co to jest udział własny i ile wynosi?

Udział własny (franszyza redukcyjna) jest to ustalona w umowie kwota lub procent sumy ubezpieczenia stanowiąca udział ubezpieczającego w szkodzie, o którą pomniejszana jest kwota odszkodowania.

42. Co oznacza stwierdzenie „AC oparte na All Risks”?

Oznacza to, że ubezpieczenie AC obejmuje wszystkie ryzyka szkodowe za wyjątkiem ryzyk wymienionych w wyłączeniach.

43. Czy jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży w AC? Jeśli tak to czy przy zawieraniu polisy zapłacę mniej?

Jest możliwość wyłączenia ryzyka kradzieży. Przy podpisywaniu polisy należy podjąć decyzję o wyłączeniu kradzieży.

44. Co to jest wartość rzeczywista?

Jest to wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego.

45. Co to jest niedoubezpieczenie?

Jest to sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia lub odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

46. Co to jest doubezpieczenie?

Jest to dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową zmniejszoną w wyniku wypłaty odszkodowania.

47. Co to jest amortyzacja?

Jest to zużycie środków trwałych w wyniku ich eksploatacji.

48. Kto to jest Ubezpieczający?

Jest to osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zawierająca umowę ubezpieczenia zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

49. Kto to jest Ubezpieczyciel?

Zakład ubezpieczeń, który prowadząc działalność ubezpieczeniową, na podstawie umowy zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

50. Co to jest suma gwarancyjna / suma ubezpieczenia?

Jest to górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń.

51. Co to jest udział własny?

Jest to część wartości szkody, którą Klient zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

52. Co to jest franszyza redukcyjna?

Jest to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z wypłaty odszkodowania.

53. Co to jest franszyza integralna?

Jest to kwota, do wysokości, której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę.

54. Czy OC komunikacyjne obowiązuje za granicą?

Ubezpieczenie OC obowiązuje w większości krajów europejskich. W przypadku wyjazdu za granicę należy sprawdzić czy Twoje ubezpieczenie będzie ważne w docelowym kraju podróży. W celu otrzymania Zielonej Karty należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń z którym mamy zawartą polisę.

55. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat ubezpieczenia turystycznego?

U swojego agenta ubezpieczeniowego.

Czy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami

696 097 985

autoidom.com@gmail.com

Zadzwoń - 696 097 985 - dobierzemy ofertę dla Ciebie!

Ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia OC, AC, NNW, ubezpieczenia firm, ubezpiecz podróż. Ubezpieczenie konia - życie - zdrowie - operacja - kradzież - Ubezpieczenia na życie i zdrowie Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie, Polska